Зорилго: Компанийн бүртгэлийг цэгцтэй , хяналттай бүртгэлийг бий болгох юм.

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах

1. Бодлогын баримт бичиг боловсруулан үйл ажиллагаандаа хэрэглэсний ач холбогдол

 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртгийг зөв тооцох
 • Бүтээгдхүүний үнэ зохиолт зөв болно
 • Ашгаа зөв тооцно
 • Татварын эрсдэл буурна
 • Дотоод хяналт сайжирна

2. Бүртгэл мэдээллийн систем сайжирна.

 • Удирдлага үнэн зөв мэдээллээр хангагдана
 • Санхүүгийн мэдээ мэдээллүүд цаг хугацаандаа боловсруулагдана
 • Удирдлага шийдвэр гаргахад хялбар болно

3. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дараах сайжруулалтыг авчирна.

 • Удирдлагыг мэдээллээр хангах тайлангын загварууд илүү оновчтой болно
 • Төсөв төлөвлөгөө бодитой боловсруулагдана
 • Төлөвлөлт ба гүйцэтгэл хоорондын уялдаа хяналтыг сайжруулна.

4. Агуулга /НБББББ боловсруулахад нийт ажлын 30 өдөр зарцуулна/

 • Үйл ажиллагааны зураглал бэлтгэх/10 өдөр/
 • Ажил үүргийн хуваарийг оновчтой болгох/4 өдөр/
 • Ерөнхий нягтлан бодогчийн ажил үүргийн хуваарь
 • Тооцооны нягтлан бодогчийн ажил үүргийн хуваарь
 • Нярав эд хариуцагчийн ажил үүргийн хуваарь

5.Тайлагналыг ойлгомжтой болгох /10 өдөр/

 • Удирдлагад тайлагнах тайлангын загвар болон хугацааг тодорхой болгох
 • Санхүүгийн тайлагналыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу болгох

6. Дотоод хяналтын орчин /6 өдөр/

 • Стандарт өртгийн бүртгэлийг нэвтрүүлэх
 • Үргүй зардлыг бууруулна
 • Үр дүн, хариуцлага тодорхой болно.

7. Хавсралтуудыг боловсруулах

 • ААН-ийн заавал дагаж мөрдөх хууль тогтоомжын эмхэтгэл
 • Сангийн сайдын журмуудын эмхэтгэл
 • Байгууллагын дотоод дүрэм журмын эмхэтгэл