САЛБАР

ДАРХАН САЛБАРЫН ХАМТ ОЛОН

 

ЭРДЭНЭТ САЛБАРЫН ХАМТ ОЛОН