Санхүү болон татварын тайлан гаргах үйлчилгээ

Бид нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ буюу санхүүгийн аутсорсингийн үйлчилгээгээрээ байгууллага, аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд, бизнес эрхлэгчийн санхүүг гэрээгээр хариуцан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайланг жилд хагас жил буюу 06.30нд жилийн эцэс буюу 12.31-ны байдлаар 2 удаа гаргадаг аж ахуйн нэгж байгууллага нь ЖДААНС болон СТОУС-г баримтлан тайлан гаргадаг байгууллага хамаарна.  

ЖДААНС –г баримталдаг байгууллагад тавигдах шаардлага

  • Жилийн борлуулалтын орлого нь  500 000 000₮  хүрсэн
  • Нийт ажилчдийн тоо 9-д хүрсэн
  • Нийт хөрөнгийн хэмжээ 1 500 000 000 ₮ гэх мэт шаардлагуудыг хангасан байна.

СТОУС баримталдаг байгууллагад тавигдах шаардлага

  • Аутсорсингын үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагууд
  • Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагууд
  • Аудитын компаниуд

Дээрх шаардлагуудыг хангаагүй  байгууллагууд нь жилд нэг удаа тайлан гаргана.

Санхүүгийн тайлан нь дараах хэсэгүүдээс бүрдэнэ.

  •  Санхүү байдлын тайлан
  •  Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
  •  Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
  •  Мөнгөн гүйлгээний тайлан
  •  Тордуулга тайлан  гаргах

Санхүүгийн тайланг WWW.E-balance.mn  сайтруу шивж илгээдэг.

Татварын Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан

  •  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан
  •  Хувь хүний орлогын  албан татварын тайлан
  •  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлан
  •  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан
  • Тээврийн хэрэгслийн албан татварын тайлан
  • Нийслэл хотын албан татварын тайлан
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан

Бусад татварын тайлангуудыг  хурдан шуурхай гаргах чадварлаг баг бизнес эрхлэгч танд үйлчилэж байна .

Татварын тайланг WWW.E-TAXMTA.MN  сайтруу илгээдэг.

Нийгмийн даатгалын тайланг WWW.ND8.NDAATGAL.MN  сайт руу илгээдэг.