Санхүүгийн програмын сургалт

Хичээлийн зорилго нь богино хугацаанд санхүүгийн программ дээр ажиллаж сургах юм.

Сургалтанд сууснаар

  • Ажил гүйлгээг ерөнхий журналаар бүртгэж сурна.
  • Санхүү болон татварын тайланг гаргаж сурна.
  • Програм дээр ажииллах явцад гаргасан алдааг хөөж,  хянаж , засварлаж сурах