Сургалтын алба

     Манай академи нь 30 гаруй эрдэмтэн багш нарын бүрэлдэхүүнтэй сургалт эрдэм шинжилгээний ажлыг явуулж байна. Үндсэн багш нарын 80 хувь нь мэргэшсэн нягтлан бодогч, 20 хувь нь татварын мэргэшсэн зөвлөх, 10 хувь нь аудитор зэрэг цолтой багш нар юм.

     Тус академийн эрдмийн зөвлөлийн зорилго нь эрдэм судалгааны үйл ажиллагааг дэмжиж, судалгааны ажлын чиглэлийг тогтоож, үр дүнг хэлэлцэх, залуу багш эрдэмтдийг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд өргөнөөр татан оролцуулахад оршино. Эрдмийн зөвлөл нь доктор,профессор цолтой 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.