Тэтгэлэг:

  1. Онц сурлагатан тэтгэлэг – 2 болон түүнээс дээш уриралд “А” үнэлгээтэй суралцсан оюутанд төлбөрийн 50 хүртэлх хувийн тэтгэлэг олгоно.
  2. Захирлын нэрэмжит тэгэлэг- улсын чанартай олимпиад уралдаанд шагналт байранд шалгарсан нөхцөлд төлбөрийн 100 хүртэлх хувийн тэтгэлэг олгоно.
  3. Идэр их сургуулийн 100 хувийн тэтгэлэг
  4. Оюутны хөгжлийн зээл, буцалтгүй тусламж
  5. Төрийн албан хаагчийн хүүхдийн тэтгэлэг

Бусад байгууллагын тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.