ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ (ХХМ-01) НӨХӨХ, ЗААВАР ХИЧЭЭЛ

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ (ХХМ-01) НӨХӨХ, ЗААВАР ХИЧЭЭЛ

Монголын татварын алба үнэ шилжилтийн асуудлаар хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийг сайжруулах ажлын хүрээнд “Харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн ажил, үйлчилгээ, барааны гүйлгээний тайлангийн маягт” (ХХМ-01)-ыг нөхөх зааврыг шинээр батлуулсан билээ. Үүнтэй холбогдуулан ТЕГ-ын Татварын удирдлага, хамтын ажиллагааны газраас  тайлангийн маягт нөхөх заавар, видео хичээлийг танилцуулж байна.