Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүй

Санхүү татварын тайлан гаргах арга зүй

Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гэдэг нь гадаад хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах хэрэгсэл юм.

Санхүүгийн тайлан нь дараах хэснүүдээс бүрдэнэ.

 • Санхүү байдлын тайлан
 • Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
 • Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 • Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • Тодруулга тайлан

Татварын тайлан нь дараах тайлангуудаас бүрдэнэ.

 • Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
 • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
 • Хувь хүний орлогын албан татвар
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
 • Нийслэл хотын албан татвар
 • Бусад татваруудаас бүлдэнэ.

нийгмийн даатгалын тайлан нь  цалин хөлснөөс гардаг тайлан юм.