САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ХҮРЭЭНД ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ БҮРТГЭХ АРГА ЗҮЙ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ХҮРЭЭНД ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН НӨЛӨӨЛЛИЙГ БҮРТГЭХ АРГА ЗҮЙ
  • Санхүү болон татварын бүртгэлийн зөрүүг тодорхойлох 

  • Тайлант үеийн татварын зардлыг тооцох  

  • Өмнөх тайлант үеийн татварын зардлын тохируулгыг тооцох 

  • Тайлангийн өдрөөрх хойшлогдсон татварыг өглөг, хөрөнгийг тооцох 

  • Хүлээн зөвшөөрөх бүх хойшлогдсон татварын хөрөнгийг үнэлэх 

  • Орлогын албан татварын дансыг нэгтгэх 

  • Татварын зардал (орлого)-ыг тооцох ба ашиг, алдагдлын тайлан, бусад дэлгэрэнгүй орлого, зохих хөрөнгийн хэсэгт тусгах 

  • Үр ашигт татварын түвшинг тодорхойлох, тохируулгыг бэлтгэх 

  • Орлогын татварын өрийг тодорхойлох