Үйлчилгээ:

Дадлагажуулах хөтөлбөр:

-Няравын сургалт

-Тайлан гаргах үйлчилгээ

-Санхүүгийн программ

Мэргэжил олгох хөтөлбөр /бакалавр/:

 • Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр
 • Бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөр
 • Элсэлт
 • Тэтгэлэг

Мэргэшүүлэх хөтөлбөр:

 • Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлдэх
 • Мэргэжил олгох эчнээ анги
 • Ур чадварын шалгалт
 • Тандалт шалгалт

Аудит зөвлөх үйлчилгээ:

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн боловсруулалт
 • Тайлан гаргах
 • Удирдлагад өгөх зөвлөгөө
 • Шинэ нягтлан таньд зориулав

Хамтрагч байгууллагууд

null
null
null
null
null
null
null
null