Удирдлагад зориулсан

 • Үр ашгийн болон мөнгөн урсгалын төсөв бэлтгэх
 • Үр ашгийн тайлан бэлтгэх /сар сараар, салбар тус бүрээр/
 • Байгууллагын мөнгөн урсгалын хяналтыг сайжруулах
 • Санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийнэ
 • Ашиг, алдагдлын шалтгааныг тооцоолох
 • Санхүүгийн мэдээллийг шийдвэр гаргалтандаа ашиглах
 • Санхүүгийн тайлагналыг хянаж сурах
 • Санхүү татварын эрсдэлээс зайлсхийх
 • Төлөвлөх ур чадвараа нэмэгдүүлэх
 • Мөнгөн урсгалаа хянах
 • Нягтлан бодогчоо удирдаж , үр бүтээлтэй ажиллуулж сурах