Сүүлийн мэдээ

ЭЛСЭЛТ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

ЭЛСЭЛТ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА

2020-2021 оны элсэлт авч байна

2020-2021 оны элсэлт авч байна

Элсэлт авч эхэллээ

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

БАРИЛГЫН КОМПАНИ, ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ сургалт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН /СӨХ, ОСК/ сургалт

ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН сургалт

ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН сургалт

ЗӨВХӨН НАЙМ НЭРИЙН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙН Сургалт

мэргэжил олгох орой эчнээ анги

мэргэжил олгох орой эчнээ анги

нягтлан бодогчийн бакалаврын зэрэг олгох орой, эчнээ анги

Орой ичнээ анги

Орой ичнээ анги

Мэргэжил олгох хөтөлбөр

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх сургалт

Харилцагч байгууллагууд

Бидний байнгын харилцаатай байдаг харилцагч байгууллагууд